ORFS

FEMMINA DIRITTA ORFS - DOPPIO ESAGONO FEMELLE DROIT ORFS ORFS – UNF GEWINDE HEMBRA GIRATORIA RECTA ORFS -...Leggi tutto
Thread: 
ORFS
Elbow: 
Straight
FEMMINA 45° ORFS FEMELLE 45° ORFS DK 45° BOGEN ORFS UNF STIRNDICHTEND HEMBRA GIRATORIA A 45° ORFSLeggi tutto
Thread: 
ORFS
Elbow: 
45° elbow
MASCHIO ORFS MÂLE ORFS AGF ORFS STIRNDICHTEND MACHO ORFSLeggi tutto
Thread: 
ORFS
Elbow: 
Straight
FEMMINA 90° ORFS FEMELLE 90° ORFS DK 90° BOGEN ORFS UNF STIRNDICHTEND HEMBRA GIRATORIA A 90° ORFSLeggi tutto
Thread: 
ORFS
Elbow: 
90° elbow
MASCHIO ORFS MÂLE ORFS AGF ORFS STIRNDICHTEND MACHO ORFSLeggi tutto
Type: 
Standard
Thread: 
ORFS
Elbow: 
Straight
FEMMINA 90° ORFS LONG DROP FEMELLE 90° ORFS DK 90° BOGEN ORFS UNF STIRNDICHTEND HEMBRA GIRATORIA A 90°ORFSLeggi tutto
Type: 
Standard
Thread: 
ORFS
Elbow: 
90° elbow
FEMMINA 90° ORFS FEMELLE 90° ORFS DK 90° BOGEN ORFS UNF STIRNDICHTEND HEMBRA GIRATORIA A 90° ORFSLeggi tutto
Type: 
Standard
Thread: 
ORFS
Elbow: 
90° elbow
FEMMINA 45° ORFS FEMELLE 45° ORFS DK 45° BOGEN ORFS UNF STIRNDICHTEND HEMBRA GIRATORIA A 45° ORFSLeggi tutto
Type: 
Standard
Thread: 
ORFS
Elbow: 
45° elbow
FEMMINA DIRITTA ORFS DOPPIO ESAGONO FEMELLE DROIT ORFS ORFS – UNF GEWINDE HEMBRA GIRATORIA RECTA ORFS - DOBLE...Leggi tutto
Type: 
Standard
Thread: 
ORFS
Elbow: 
Straight
FEMMINA ORFS FEMELLE DROIT ORFS ORFS – UNF GEWINDE HEMBRA RECTA ORFSLeggi tutto
Type: 
Standard
Thread: 
ORFS
Elbow: 
Straight